Rruga "Kongresi i Manastirit"   Hapur çdo ditë 24/7  Na telefononi: 0696060620

Të drejtat e pacientëve

  • Home
  • Të drejtat e pacientëve

Shëndeti është padyshim pasuria jonë më e vlefshme…
Për shkak të rëndësisë jetike të shërbimeve shëndetësore, të drejtat dhe përgjegjësitë e individëve janë të pakompromista.

Ne besojmë se çdo individ në shoqëri ka të drejta që duhen respektuar, pavarësisht nga mosha, gjinia, raca, feja, gjendja sociale, fizike apo shpirtërore, po ashtu si dhe përgjegjësitë ndaj mjedisit dhe individëve të tjerë. Ne mund të krijojmë një mjedis të shëndetshëm dhe të lumtur vetëm nëse respektojmë këto të drejta dhe përgjegjësi.

Ne respektojmë të drejtat e çdo pacienti dhe të afërmi të pacientit gjatë periudhës kohore që ata marrin shërbimin në spitalin tonë dhe presim që ata të përmbushin përgjegjësitë e tyre.

Ky manual i cili është përgatitur duke iu referuar udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë dhe të drejtave dhe përgjegjësive të pacientëve ndërkombëtarë /të afërmve të pacientëve synon të informojë pacientët dhe të afërmit e pacientëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre. Çdo individ që aplikon në spitalin tonë për qëllime diagnostikimi dhe trajtimi mund të kërkojë të drejtat e tij të njohura nga punonjësit e spitalit tonë të inspektuara dhe të dokumentuara.
Të gjithë pacientët dhe të afërmit e pacientëve që hyjnë në spitalin tonë nga çdo pikë hyrëse trajnohen për  “Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Pacientëve dhe Familjeve”. Në tekstin e mëposhtëm, “pacientët tanë ose ju” i referohen pacientit dhe familjes së tij/saj dhe “ne ose punonjësit” i referohen të gjithë punonjësve të Family Medical Center.

 Ne dëshirojmë t'ju falënderojmë që na preferoni dhe na dhatë mundësinë t'ju shërbejmë!

1.E drejta për të përfituar nga shërbimet

Të gjithë pacientët tanë që aplikojnë në spitalin tonë kanë të drejtë të përfitojnë nga të gjitha shërbimet tona,
pavarësisht nga opinionet dhe karakteristikat e tyre sociale.

Pacientët tanë kanë të drejtë të zgjedhin një mjek dhe/ose një institucion shëndetësor dhe t’i ndryshojnë ato në çdo fazë
të procesit të trajtimit.

Profesionistët shëndetësorë në spitalin tonë dhe/ose në institucione të tjera të kontraktuara nuk
 mund të kryejnë diagnostikim dhe trajtim në kundërshtim me etikën, rregullat dhe parimet mjekësore.

Nëse ata dëshirojnë, pacientët tanë kanë të drejtë të marrin informacion falas për shërbimet e ofruara nga spitali ynë në lidhje me shërbimet shëndetësore parandaluese.

Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë lehtësimin e dhimbjes së tyre.
Të gjithë pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë vlerësimin dhe trajtimin e dhimbjes së tyre dhe të marrin informacion për shkaqet e dhimbjes dhe metodat e trajtimit.

2.E drejta për t’u respektuar

Pacientët tanë dhe familjet e tyre kanë të drejtë të marrin shërbim në një atmosferë të respektueshme,
të sjellshme dhe të dhembshur, ku ata respektohen individualisht në çdo kohë dhe në çdo rrethanë.

Asnjë nga punonjësit tanë nuk ka të drejtë të debatojë me pacientët tanë.
Pacientët tanë kanë të drejtë të zgjidhin problemet e tyre në përputhje me parimet e spitalit tonë dhe ligjet ekzistuese të vendit.

3. Privatësia

Pacientët tanë kanë të drejtë të mohojnë të flasin ose të shohin njerëz, përfshirë vizitorët, të cilët nuk janë të lidhur drejtpërdrejt
me procesin e tyre të trajtimit.

Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë një atmosferë që garanton privatësi vizuale dhe audio në të gjitha pikat ku ata marrin një shërbim.

Nëse dëshirojnë, pacientët tanë mund të kërkojnë siguri shtesë me kusht që të paguajnë çmimin e saj.

Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë mbrojtjen e privatësisë së të dhënave të tyre mjekësore edhe pas vdekjes.
Këto të dhëna mund t’u zbulohen autoriteteve përkatëse me pëlqimin e shprehur të pacientit ose trashëgimtarëve të tij/saj, ose në bazë të një vendimi gjyqësor. Me përjashtim të rastit kur ekziston një nevojë mjekësore dhe e lejon, pacienti ynë ka të drejtë të mos japë asnjë informacion për jetën e tij/saj private dhe familjare për çfarëdo arsye.

4.E drejta për të njohur identitetin

Pacientët tanë kanë të drejtë të njohin identitetin dhe përgjegjësinë profesionale të të gjithë punonjësve të spitalit tonë me të cilët ata ndeshen.

5. E drejta për të marrë informacion

Pacientët tanë kanë të drejtë të marrin një kopje të të gjitha informacioneve dhe dokumenteve të reja në lidhje me proceset e tyre diagnostike dhe terapeutike dhe rrjedhën e trajtimit, si dhe të drejtën për t’i ekzaminuar ato.

6.E drejta për të komunikuar

Pacientët tanë që kanë një pengesë gjuhësore kanë të drejtë të kërkojnë një përkthyes që flet gjuhën e tij/saj gjatë trajtimit të tyre.

7.E drejta për të dhënë pëlqimin

Pacientët tanë kanë të drejtë të informohen për sëmundjen, trajtimin, rreziqet dhe përfitimet e tyre dhe të marrin pjesë në procesin e vendimmarrjes për alternativat, me përjashtim të rasteve të nevojës ligjore mjekësore.
Pacientët tanë kanë të drejtë të japin pëlqimin që ata ta ushtrojnë këtë të drejtë dhe kështu konsiderohet se kanë pranuar procedurat rutinë në përputhje me këtë pëlqim. Ndërhyrja mjekësore mund të kryhet pa marrë pëlqimin në rastet kur ndërhyrja e rekomanduar është urgjente dhe pacienti nuk ka përfaqësues ligjor.

8.E drejta për t’u konsultuar

Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë konsultë me një specialist tjetër nëse kërkojnë dhe pranojnë pagesë shtesë.
Megjithatë, nëse mjeku përgjegjës i pacientit është dakord, trajtimi i rekomanduar si rezultat i konsultimit kryhet nga personeli i institucionit mjekësor ku pacienti është i pranishëm.

9.E drejta për të refuzuar trajtimin e planifikuar

Pacientët tanë kanë të drejtë të refuzojnë trajtimin e propozuar. Mjeku përshkruan pasojat e mundshme të refuzimit të trajtimit dhe merr një dokument me shkrim që ato janë kuptuar. Nëse pacienti ynë refuzon një trajtim me një dokument të shkruar, marrëdhënia e tij/saj me spitalin tonë do të ndërpritet.
Nëse një pacient që ka refuzuar më parë një trajtim aplikon sërish në spitalin tonë, ai/ajo ka të drejtë të marrë kujdesin dhe trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Punonjësit e spitalit tonë nuk mund të deklarojnë dhe nënkuptojnë asnjë qortim për refuzimin e mëparshëm nga pacienti.

10. E drejta për të ekzaminuar dhe ditur çmimet e trajtimit

Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin një faturë të qartë dhe të detajuar të çmimit që duhet të paguajnë në këmbim të shërbimit të ofruar në spitalin tonë.

11. E drejta për të marrë mbështetje sociale dhe psikologjike

Pacientët tanë kanë të drejtë të veshin rrobat e tyre autentike për sa kohë që nuk parandalojnë procedurat e diagnostikimit ose trajtimit, si dhe të drejtën të përdorin detyra dhe/ose simbole që lidhen me besimet e tyre, të marrin mbështetje sociale dhe psikologjike, të mbajnë një shoqërues dhe pranoni vizitorë.

12. E drejta për të bërë ankesë

Pacientët tanë kanë të drejtë të bëjnë ankesa, ankesat e tyre të vlerësohen dhe të informohen për rezultatin.

13. E drejta për të njohur rregullat dhe praktikat spitalore

Pacientët tanë kanë të drejtë të informohen për rregullat dhe praktikat spitalore të zbatueshme për ta.
Pacientët tanë kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin e të dhënave të pasakta në lidhje me sëmundjet,
procedurat e trajtimit dhe të dhënat e faturave që shfaqen në të dhënat e tyre mjekësore.

14. E drejta për të përfituar nga shërbimet fetare

Pacientët tanë kanë të drejtë të përfitojnë nga shërbimet fetare në kuadrin e rregullave të spitalit.
Në varësi të disponueshmërisë, pacienti ynë ka të drejtë të sjellë një zyrtar fetar për nevojat e tij/saj fetare me kërkesë të pacientit dhe/ose të afërmit të tij/saj.

15. Përgjegjësia për të dhënë informacion

Pacientët tanë duhet të japin informacion të vërtetë dhe të plotë në lidhje me historinë e tyre mjekësore, ankesat ekzistuese, trajtimet e marra, barnat e përdorura dhe ndryshimet në gjendjen e tyre dhe të informojnë nëse ata e kanë kuptuar siç duhet atë që pritet prej tyre në lidhje me procedurat që do të kryhen.

16. Përgjegjësia për të respektuar rekomandimet

Pacientët tanë duhet të jenë në përputhje me planin që zhvillohet pasi ai/ajo të miratojë planin e rekomanduar, në parim, nga mjeku, infermierët dhe personeli mjekësor në krye të trajtimit të tij/saj.

17. Përgjegjësia për refuzimin e trajtimit të planifikuar

Pacientët tanë janë përgjegjës për pasojat e refuzimit të trajtimit ose moszbatimit të udhëzimeve të mjekëve.

18. Përgjegjësia për të paguar shpenzimet e ekzaminimit dhe trajtimit

Pacientët tanë duhet të specifikojnë se kur aplikojnë në spitalin tonë, si dhe nga cili subjekt apo institucion do të paguhen shpenzimet e tyre mjekësore.
Pacientët tanë janë të detyruar të paguajnë çmimin e procedurave të trajtimit brenda periudhës kohore të përcaktuar nga institucioni.

19. Përgjegjësia për të informuar mbi sëmundje infektive

Pacientët tanë që dyshohen ose janë të diagnostikuar me një sëmundje infektive nuk duhet të kërkojnë dalje, përveç nëse mjeku i autorizuar jep një leje që tregon se nuk ka kundërshtim.

20. Përgjegjësia për të treguar respekt

Pacientët tanë duhet të kenë parasysh të drejtat e pacientëve të tjerë dhe stafit të spitalit;
Në raste të tilla si zhurma, tymi dhe numri i tepërt i vizitorëve që rrezikojnë pacientët në spitalin tonë, ata duhet të respektojnë rregullat e spitalit tonë.

21. Përgjegjësia për të mos bërë kërkesa të papërshtatshme

Pacientët tanë nuk duhet të kërkojnë administrimin e ndonjë medikamenti ose trajtimi që nuk është i aprovuar nga mjeku i autorizuar dhe nuk figuron në planin e trajtimit.

22. Përgjegjësia për të respektuar rregullat e vizitorëve

Pacientët tanë duhet të presin vizitorë në kuadrin e rregullave të përcaktuara nga spitali ynë.

23. Përgjegjësia për të kompensuar

Pacientët tanë duhet të kompensojnë humbjen dhe dëmtimin që u shkaktojnë pajisjeve ose materialeve harxhuese për shkak të keqpërdorimit ose veprimit të qëllimshëm.

logo
Ke Pyetje? Më shkruaj!